Biểu mẫu Công ty Cổ phần

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Đăng ký thành lập công ty Cổ phần  
1.1 Đăng ký thành lập mới
1.2 Đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi
+ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty Cổ phần
1.3 Đăng ký thành lập trên cơ sở chia công ty
1.4 Đăng ký thành lập trên cơ sở tách công ty
1.5 Đăng ký thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty

 2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác đến thành phố Hồ chí Minh
+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi thành phố 

+ Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

+ Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật

+ Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
3.1 Chi nhánh
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
3.2 Địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
3.3 Văn phòng đại diện
+ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện
+ Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

4. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp

5. Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sát nhập
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất
+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập
+ Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập
6. Thủ tục hiệu đính thông tin
+ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia
7. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
8. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế
+ Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – văn phòng đại diện
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
9. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp
+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

10. Thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *