BIỂU MẪU MỚI

I/ Đăng ký thành lập doanh nghiệp

 1. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
 1. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

II/Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

           Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

           Đăng ký thay đổi VỐN trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

          Đăng ký thay đổi ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
 2. BÁO CÁO THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 3. HIỆU ĐÍNH, BỔ SUNG CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

III/Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

IV/Chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp

     1. CHIA DOANH NGHIỆP

      2 . TÁCH DOANH NGHIỆP

   3. HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

V/Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 1. TẠM NGỪNG KINH DOANH
 1. THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

VI/Giải thể doanh nghiệp

 1. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
 1. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH , VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 1. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH