Biểu mẫu Công ty TNHH 1 TV

Thủ tục đăng ký và biểu mẫu đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

    1. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 

           1.1 Đăng ký thành lập mới

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 1)

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 2)

           1.2 Đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi

+ Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân (tnhh 1tv 3)

+ Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên (tnhh 1tv 4)

+ Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ công ty cổ phần (tnhh 1tv 5)

           1.3 Đăng ký thành lập trên cơ sở chia công ty

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 6)

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 7)

           1.4 Đăng ký thành lập trên cơ sở tách công ty

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 8)

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 9)

           1.5 Đăng ký thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 10)

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (tnhh 1tv 11)

    2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (tnhh 1tv 12)

             + Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh (tnhh 1tv 13)

             + Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi thành phố (tnhh 1tv 14)

             + Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (tnhh 1tv 15)

             + Đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tnhh 1tv 16)

             + Đăng ký thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng tặng cho (tnhh 1tv 17)

             + Đăng ký thay đổi chủ sở hữu do thừa kế (tnhh 1tv 18)

             + Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật (tnhh 1tv 19)

             + Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án (tnhh 1tv 20)

     3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

            3.1 Chi nhánh

              + Đăng ký hoạt động chi nhánh (tnhh 1tv 21)

              + Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (tnhh 1tv 22)

              + Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh (tnhh 1tv 23)

           3.2 Địa điểm kinh doanh

              + Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (tnhh 1tv 24)

              + Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh (tnhh 1tv 25)

              + Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (tnhh 1tv 26)

           3.3 Văn phòng đại diện

              + Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (tnhh 1tv 27)

              + Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện (tnhh 1tv 28)

              + Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (tnhh 1tv 29)

     4. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp (tnhh 1tv 30)

     5. Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sát nhập

              + Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia (tnhh 1tv 31)

              + Chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất (tnhh 1tv 32)

              + Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập (tnhh 1tv 33)

              + Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập (tnhh 1tv 34)

     6. Thủ tục hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tnhh 1tv 35)

     7. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh (tnhh 1tv 36)

      8. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế

            + Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – văn phòng đại diện (tnhh 1tv 37)

              + Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tnhh 1tv 38)

              + Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (tnhh 1tv 39)

              + Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (tnhh 1tv 40)

             + Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế (tnhh 1tv 41)

     9. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp

             + Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty hai thành viên (tnhh 1tv 42)

             + Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty cổ phần (tnhh 1tv 43)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *