Thủ tục đăng ký DNTN

Doanh nghiệp tư nhân

 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

+ Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

+ Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
3.1 Chi nhánh
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
3.2 Địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
3.3 Văn phòng đại diện
+ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện
+ Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

 

4. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp
5. Thủ tục hiệuđính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
6. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
7. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế

+ Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – văn phòng đại diện
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới

+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
8. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên