Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND

  • Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Tp. Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm)