GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VPĐD

1. Giải thể ĐĐKD mà công ty chính đặt tại TP.HCM

–        Soạn và nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

–        Đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp

–        Thời gian thực hiện: 5 ngày

–        Phí dịch vụ: 700.000 đồng

2. Giải thể Chi nhánh, VPĐD tại TP.HCM mà công ty chính đặt tại TP.HCM

–          Trả lại Giấy phép hoạt động

–          Xác nhận chưa khắc dấu hoặc trả con dấu tại Công an

–          Thời gian thực hiện: 5 ngày

–          Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng

3. Giải thể Chi nhánh, VPĐD, kho hàng tại TP.HCM mà công ty chính đặt tại Tỉnh/Thành phố khác (chưa sử dụng hóa đơn)

–         Doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn (đối với chi nhánh)

–         Thực hiện khóa MST

–         Trả Giấy phép hoạt động trên Sở KH&ĐT

–         Trả dấu tại Công an

–         Đăng báo giải thể 3 kỳ

–        Thời gian thực hiện: 30 ngày

–        Phí dịch vụ: 2.500.000 đồng

4. Giải thể Chi nhánh, VPĐD, kho hàng tại TP.HCM mà công ty chính đặt tại Tỉnh/Thành phố khác (đã sử dụng hóa đơn)

–          Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn (đối với chi nhánh)

–          Thực hiện khóa MST

–          Trả Giấy phép hoạt động trên Sở KH&ĐT

–          Trả dấu tròn

–          Đăng báo giải thể 3 kỳ

–          Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày khóa MST

–          Phí dịch vụ: 4.000.000 đồng

5. Giải thể Doanh nghiệp (chưa sử dụng hóa đơn)

–        Doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn

–        Thực hiện khóa MST

–        Trả Giấy phép hoạt động trên Sở KH&ĐT

–        Trả dấu tròn

–        Đăng báo giải thể 3 kỳ

–        Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày khóa MST

–        Phí dịch vụ: 2.500.000 đồng

6. Giải thể Doanh nghiệp (đã sử dụng hóa đơn)

–        Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn

–        Thực hiện khóa MST

–        Trả Giấy phép hoạt động trên Sở KH&ĐT

–        Trả dấu tròn

–        Đăng báo giải thể 3 kỳ

–        Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày khóa MST

–        Phí dịch vụ: 4.000.000 đồng

Lưu ý:
–        Phí trên đã bao gồm toàn bộ lệ phí nộp cơ quan nhà nước.