DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1.Thay đổi các nội dung sau:

a/

–      Thay đổi ngành nghề

–      Mã hóa ngành nghề chi tiết (đối với giấy phép chưa có mã ngành)

–      Tăng/Giảm vốn điều lệ

–      Thay đổi địa chỉ cùng quận

–      Thay đổi người đại diện pháp luật

–      Thời gian thực hiện: 5 ngày

–      Lệ phí Nhà nước: 500.000 đồng ( Bao gồm: Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

–      Phí dịch vụ: 500.000 đồng

=> Tổng phí: 1.000.000 đồng

b/

–      Thay đổi thành viên, cổ đông

–      Thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH 1 TV

–      Thời gian thực hiện: 5 ngày

–      Lệ phí Nhà nước: 500.000 đồng ( Bao gồm: Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

        –      Phí dịch vụ: 700.000 đồng

       => Tổng phí: 1.200.000 đồng

c/

–      Tạm ngưng kinh doanh

–      Đăng ký hoạt động lại trước thời gian tạm ngưng

–      Lệ phí Nhà nước: 100.000 đồng

–      Phí dịch vụ: 500.000 đồng

 => Tổng phí: 600.000 đồng

Lưu ý: Nếu thay đổi 2 nội dung trở lên phí thêm 200.000 đồng

2. Thay đổi địa chỉ khác quận

–      Đăng ký thay đổi giấy CN ĐKKD và đăng ký mã số thuế

–      Dấu tròn: 470.000 đồng

–      Chốt thuế tại cơ quan thuế cũ

–      Đăng ký kê khai thuế tại cơ quan thuế mới

–      Trả dấu cũ tại Công an

–      Thời gian thực hiện: 10 ngày

–      Lệ phí Nhà nước: 500.000 đồng ( Bao gồm: Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

        –      Phí dịch vụ: 700.000 đồng

        =>  Tổng phí: 1.670.000 đồng

 

3. Thay đổi tên doanh nghiệp

–      Đăng ký thay đổi giấy CN ĐKKD và đăng ký mã số thuế

–      Dấu tròn: 470.000 đồng

–      Thời gian thực hiện: 5 ngày

–      Lệ phí Nhà nước: 500.000 đồng ( Bao gồm: Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

        –      Phí dịch vụ: 500.000 đồng

        =>  Tổng phí: 1.470.000 đồng

4. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

–      Đăng ký thay đổi giấy CN ĐKKD và đăng ký mã số thuế

–      Dấu tròn 470.000 đồng

–      Thời gian thực hiện: 5 ngày

–      Lệ phí Nhà nước: 500.000 đồng ( Bao gồm: Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

        –      Phí dịch vụ: 700.000 đồng

        =>  Tổng phí: 1.670.000 đồng

5. Bán hoặc tặng doanh nghiệp tư nhân

–      Đăng ký thay đổi giấy CN ĐKKD và đăng ký mã số thuế

–      Dấu tròn 470.000 đồng

–      Thời gian thực hiện: 5 ngày

–      Lệ phí Nhà nước: 500.000 đồng ( Bao gồm: Lệ phí đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng + Bố cáo thành lập: 300.000 đồng)

        –      Phí dịch vụ: 700.000 đồng

    =>  Tổng phí: 1.670.000 đồng

 Lưu ý:

–       Phí trên bao gồm tư vấn soạn hồ sơ và nộp hồ sơ