ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG, BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, CÔNG ĐOÀN

1)  Tư vấn và thực hiện: (Số lượng LĐ dưới 10 người)

–  Đăng ký LĐ và thang bảng lương

–  Đăng ký BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

–  Đăng ký Công đoàn

–  Đăng ký lần đầu: 1.500.000 đồng

–  Phát sinh trong tháng: 200.000 đồng

–  Thời gian thực hiện: 30 ngày

2) Tư vấn và thực hiện: (Số lượng LĐ từ 11 dưới 20 người)

–  Đăng ký LĐ và thang bảng lương

–  Đăng ký BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

–  Đăng ký Công đoàn

–  Đăng ký lần đầu: 2.000.000 đồng

–  Phát sinh trong tháng: 300.000 đồng

–  Thời gian thực hiện: 30 ngày

3) Tư vấn và thực hiện: (Số lượng LĐ từ 21 dưới 30 người)

–  Đăng ký LĐ và thang bảng lương

–  Đăng ký BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

–  Đăng ký Công đoàn

–  Đăng ký lần đầu: 2.500.000 đồng

–  Phát sinh trong tháng: 400.000 đồng

–  Thời gian thực hiện: 30 ngày

Lưu ý:
–        Phí trên bao gồm tư vấn soạn hồ sơ và nộp hồ sơ