THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VPĐD

1) Thành lập và thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh – VPĐD – Kho hàng

a/Tnh lập chi nhánh, VPĐD kho hàng địa điểm kinh doanh tại TP.HCM mà công ty chính đặt tại TP.HCM

–        Đăng ký cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh (hoặc VPĐD, kho hàng)

–        Thời gian thực hiện: 5 ngày

–        Lệ phí Nhà nước: 100.000 đồng

–        Phí dịch vụ: 500.000 đồng

–        Tổng phí: 600.000 đồng

b/ Thành lập chi nhánh, VPĐD mà công ty chính đặt tại Tỉnh/Thành khác

–        Đăng ký cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh (hoặc VPĐD, kho hàng) (5 ngày)

–        Dấu tròn: 470.000 đồng

–        Thời gian thực hiện: 7 ngày

–        Lệ phí Nhà nước: 100.000 đồng

–        Phí dịch vụ: 700.000 đồng

               –        Tổng phí: 1.270.000 đồng

c/ Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD: Cấp lại Giấy phép hoạt động

–        Thay đổi ngành nghề

–        Thay đổi tên

–        Thay đổi địa chỉ cùng quận

–        Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, VPĐD

–        Thời gian thực hiện: 5 ngày

–        Lệ phí Nhà nước: 100.000 đồng

–        Phí dịch vụ: 500.000 đồng

–        Tổng phí: 600.000 dồng

 Lưu ý: Nếu thay đổi 2 nội dung trở lên phí thêm 200.000 đồng

2/ Thành lập doanh nghiệp, VPĐD, chi nhánh có vốn nước ngoài

a/ Thành lập VPĐD tại TPHCM của doanh nghiệp nước ngoài

–        Tư vấn, soạn hồ sơ và thực hiện

–        Cấp Giấy phép VPĐD

–        Cấp Giấy Đăng ký hoạt động VPĐD

–        Dấu tròn : 470.000 đồng

–        Đăng báo: bố cáo 3 kỳ: 300.000 đồng x 3 kỳ = 900.000 đồng

–        Lệ phí Nhà nước: 100.000 đồng

–        Đăng ký MST cho trường VPĐD

–        Thời gian thực hiện: 30 ngày

–        Phí dịch vụ: 6.000.000 đồng

–        Tổng phí: 7.470.000 đồng

b/ Thành lập chi nhánh tại TPHCM của doanh nghiệp nước ngoài

–      Tư vấn, soạn hồ sơ và thực hiện

–      Cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh

–      Dấu tròn

–      Đăng báo: bố cáo 3 kỳ

–      Thiết lập thuế ban đầu và mua hóa đơn

–      Thời gian thực hiện: tùy theo ngành nghề

–      Phí dịch vụ: tùy theo ngành nghề

c/ Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM

–        Tư vấn, soạn hồ sơ và thực hiện

–        Cấp Giấy phép đầu tư

–        Dấu tròn

–        Đăng báo: bố cáo 3 kỳ

–        Thiết lập thuế ban đầu và mua hóa đơn

–          Thời gian thực hiện: tùy theo ngành nghề

–          Phí dịch vụ: tùy theo ngành nghề

Lưu ý:

–        Phí trên đã bao gồm lệ phí nộp Nhà nước