DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ THƯỜNG XUYÊN

1/Nội dung công việc

a. Tư vấn thuế GTGT

– Tư vấn thuế suất hàng hóa, dịch vụ

– Tư vấn cách kê khai báo cáo thuế GTGT

– Tư vấn hóa đơn được khấu trừ thuế GTGT

b. Tư vấn thuế TNDN

– Tư vấn chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nhầm giảm thiểu số thuế phải nộp

– Tư vấn hóa đơn hợp lý khi tính thuế TNDN

– Tư vấn cách kê khai báo cáo quý, quyết toán năm

c. Tư vấn thuế TNCN

– Tư vấn các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN để nộp thuế TNCN tối thiểu

– Tư vấn cách kê khai báo cáo tháng, báo cáo quý, quyết toán năm thuế TNCN

d. Tư vấn kế toán thuế

– Tư vấn hạch toán kế toán – thuế

– Tư vấn hạch toán chênh lệch giữa kế toán và thuế

e. Cung cấp văn bản pháp luật: Về lĩnh vực kế toán thuế bằng email hàng tuần, hàng tháng

2/Thời gian thực hiện

– Điện thoại luôn chờ tư vấn từ 8 giờ sáng đến 21 giờ tối

– Đối với nghiệp vụ phát sinh đơn giản: Thời gian trả lời trong 1 giờ bằng mail, trả lời ngay bằng điện thoại

– Đối với nghiệp vụ phát sinh phức tạp: Thời gian trả lời trong 4 giờ đến 24 giờ

3/Phí dịch vụ

– Phí tư vấn hàng tháng bằng điện thoại và email (Đồng/tháng): Từ  1.000.000 đến 3.000.000 (Tùy vào quy mô và ngành nghề hoạt động)

– Phí tư vấn trực tiếp tại đơn vị (Đồng/giờ): 500.000 đồng/giờ (Thời gian được tính cả thời gian đi lại)

Lưu ý:

– Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%