BẢNG GIÁ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1/Dịch vụ thực hiện quyết toán thuế TNCN cho cá nhân

– Phí thực hiện: 500.000 đồng/hồ sơ

   Chú ý: Cá nhân nước ngoài thêm 300.000 đồng

2/Dịch vụ thực hiện quyết toán thuế TNCN cho đơn vị chi trả

a. Nội dung

– Lập quyết toán thuế TNCN

– Nộp quyết toán thuế TNCN

– Thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN của người lao động

 b. Số lượng lao động và phí dịch vụ

– Dưới 10 lao động: 500.000 đồng

– Từ 10 đến 30 lao động: 1.000.000 đồng

– Trên 30 lao động: Báo giá sau

  Lưu ý:  Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%