Đã có Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử gồm:

– Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử;

– Mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử;

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử;

– Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác;

– Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

– Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

Cùng với đó, Thông tư 78/2021 cũng quy định một số nội dung về hóa đơn giấy gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục Thuế đặt in; Việc sử dụng biên lai, chứng từ và hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

Xem chi tiết tại Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.