fbpx

Về việc hẹn trả kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Về việc hẹn trả kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Để thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 và Công văn số 3787/BKHĐT-ĐKKD ngày 15/6/2015 của Bộ Kế hoạch  và Đầu tư hướng dẫn cấp đăng ký doanh nghiệp, trong quá trình nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh thông báo:

Từ ngày 23/6/2015 đến ngày 30/6/2015, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ hẹn trả kết quả đăng ký doanh nghiệp như sau:

–       Hồ sơ nhận ngày 23/6, 24/06/2015 hẹn trả ngày 06/7/2015;

–       Hồ sơ nhận ngày 25/6, 26/6/2015 hẹn trả ngày 07/7/2015;

–       Hồ sơ nhận ngày 29/6, 30/6/2015 hẹn trả ngày 08/7/2015.