BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN GTGT

     A. GIẤY FORD 70 gr MÀU TRẮNG :
Nền giấy trắng cho tất cả các liên, số nhảy màu đỏ

IN 1 MÀU * 2 LIÊN

  IN 1 MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn

294,000 294,000 01 cuốn 368,000 368,000
02 cuốn 284,000 568,000 02 cuốn 348,000

696,000

03 cuốn

234,000 702,000 03 cuốn 301,000 903,000
04 cuốn 194,000 776,000 04 cuốn 242,000

968,000

05 cuốn 174,000 870,000 05 cuốn 204,000

1,020,000

10 cuốn

134,000 1,340,000 10 cuốn 169,000 1,690,000
15 cuốn 116,000 1,740,000 15 cuốn 146,000

2,190,000

20 cuốn

109,000 2,180,000 20 cuốn 142,000 2,840,000
25 cuốn 102,000 2,550,000 25 cuốn 134,000

3,350,000

30 cuốn

94,000 2,820,000 30 cuốn 128,000 3,840,000
35 cuốn 90,000 3,150,000 35 cuốn 123,000

4,305,000

40 cuốn 84,000 3,360,000 40 cuốn 115,000

4,600,000

50 cuốn

75,000 3,750,000 50 cuốn 103,000 5,150,000
60 cuốn 69,000 4,140,000 60 cuốn 93,000

5,580,000

70 cuốn

62,000 4,340,000 70 cuốn 83,000 5,810,000
80 cuốn 56,000 4,480,000 80 cuốn 73,000

5,840,000

90 cuốn 53,000 4,770,000 90 cuốn 70,000

6,300,000

100 cuốn 50,000 5,000,000 100 cuốn 68,000

6,800,000

IN NHIỀU MÀU * 2 LIÊN

  IN NHIỀU MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN   SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn 334,000 334,000   01 cuốn 412,000

412,000

02 cuốn

314,000 628,000   02 cuốn 392,000 784,000
03 cuốn 274,000 822,000   03 cuốn 345,000

1,035,000

04 cuốn 226,000 904,000   04 cuốn 286,000

1,144,000

05 cuốn

198,000 990,000   05 cuốn 248,000 1,240,000
10 cuốn 158,000 1,580,000   10 cuốn 198,000

1,980,000

15 cuốn

150,000 2,250,000   15 cuốn 190,000 2,850,000

20 cuốn

148,000 2,960,000   20 cuốn 186,000

3,720,000

25 cuốn 143,000 3,575,000   25 cuốn 178,000

4,450,000

30 cuốn 137,000 4,110,000   30 cuốn 172,000

5,160,000

35 cuốn

130,000 4,550,000   35 cuốn 163,000 5,705,000
40 cuốn 124,000 4,960,000   40 cuốn 154,000

6,160,000

50 cuốn 110,000 5,500,000   50 cuốn 143,000

7,150,000

60 cuốn

102,000 6,120,000   60 cuốn 136,000 8,160,000
70 cuốn 96,000 6,720,000   70 cuốn 127,000

8,890,000

80 cuốn 90,000 7,200,000   80 cuốn 117,000

9,360,000

90 cuốn

83,000 7,470,000   90 cuốn 114,000 10,260,000
100 cuốn 76,000 7,600,000   100 cuốn 112,000

11,200,000

           

B.GiẤY FORD 70 gr MÀU:
Nền giấy liên 1: trắng, liên 2: hồng, liên 3: xanh,

số nhảy màu đỏ

IN 1 MÀU * 2 LIÊN

  IN 1 MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN   SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn

297,000 297,000   01 cuốn 371,000 371,000
02 cuốn 287,000 574,000   02 cuốn 351,000

702,000

03 cuốn

237,000 711,000   03 cuốn 304,000 912,000
04 cuốn 197,000 788,000   04 cuốn 245,000

980,000

05 cuốn 177,000 885,000   05 cuốn 207,000

1,035,000

10 cuốn

137,000 1,370,000   10 cuốn 172,000 1,720,000
15 cuốn 119,000 1,785,000   15 cuốn 149,000

2,235,000

20 cuốn 112,000 2,240,000   20 cuốn 145,000

2,900,000

25 cuốn

105,000 2,625,000   25 cuốn 137,000 3,425,000

30 cuốn

97,000 2,910,000   30 cuốn 131,000

3,930,000

35 cuốn

93,000 3,255,000   35 cuốn 126,000

4,410,000

40 cuốn

87,000 3,480,000   40 cuốn 118,000

4,720,000

50 cuốn

78,000 3,900,000   50 cuốn 106,000

5,300,000

60 cuốn 72,000 4,320,000   60 cuốn 96,000

5,760,000

70 cuốn

65,000 4,550,000   70 cuốn 86,000 6,020,000
80 cuốn 59,000 4,720,000   80 cuốn 76,000

6,080,000

90 cuốn 56,000 5,040,000   90 cuốn 73,000

6,570,000

100 cuốn 53,000 5,300,000   100 cuốn 71,000

7,100,000

IN NHIỀU MÀU * 2 LIÊN

  IN NHIỀU MÀU * 3 LIÊN
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN   SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

01 cuốn

337,000 337,000   01 cuốn 415,000 415,000
02 cuốn 317,000 634,000   02 cuốn 395,000

790,000

03 cuốn 277,000 831,000   03 cuốn 348,000

1,044,000

04 cuốn 229,000 916,000   04 cuốn 289,000

1,156,000

05 cuốn 201,000 1,005,000   05 cuốn 251,000

1,255,000

10 cuốn 161,000 1,610,000   10 cuốn 201,000

2,010,000

15 cuốn 153,000 2,295,000   15 cuốn 193,000

2,895,000

20 cuốn

151,000 3,020,000   20 cuốn 189,000 3,780,000

25 cuốn

146,000 3,650,000   25 cuốn 181,000

4,525,000

30 cuốn 140,000 4,200,000   30 cuốn 175,000

5,250,000

35 cuốn

133,000 4,655,000   35 cuốn 166,000 5,810,000

40 cuốn

127,000 5,080,000   40 cuốn 157,000 6,280,000
50 cuốn 113,000 5,650,000   50 cuốn 146,000

7,300,000

60 cuốn 105,000 6,300,000   60 cuốn 139,000

8,340,000

70 cuốn

99,000 6,930,000   70 cuốn 130,000 9,100,000
80 cuốn 93,000 7,440,000   80 cuốn 120,000

9,600,000

90 cuốn

86,000 7,740,000   90 cuốn 117,000

10,530,000

100 cuốn 79,000 7,900,000   100 cuốn 115,000

11,500,000