fbpx

Về việc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .

Về việc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hai Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1060/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/02/2015 về việc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu về thông tin đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp về sự đầy đủ và chính xác của các thông tin đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thông tin chuyển đổi), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5116/SKHĐT-ĐKĐT ngày 11/06/2015 đề nghị doanh nghiệp truy cập vào trang webhttp://dangkykinhdoanh.gov.vn/Bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu/Chuyển đổi thông tin ĐKDN để rà soát, đối chiếu thông tin chuyển đổi so với thông tin có tại bản giấy của Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư).

Trường hợp các doanh nghiệp chưa nhận được văn bản của Sở, bằng Thông báo này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp sớm thực hiện việc rà soát như nêu trên.

Sau khi rà soát, đề nghị doanh nghiệp gửi Thông báo phản hồi theo mẫu đính tại Phụ lục kèm theo hoặc tại trang web nói trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký đầu tư) trước ngày 19/06/2015, như sau:

– Trường hợp, thông tin chuyển đổi là đầy đủ, chính xác so với thông tin đăng ký doanh nghiệp có tại bản giấy của Giấy chứng nhận đầu tư thì doanh nghiệp đánh dấu vào Mục I của Thông báo phản hồi.

– Trường hợp, thông tin chuyển đổi còn thiếu so với thông tin đăng ký doanh nghiệp có tại bản giấy của Giấy chứng nhận đầu tư thì doanh nghiệp đánh dấu vào Mục II của Thông báo phản hồi. Doanh nghiệp gửi Thông báo phản hồi kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư để được bổ sung các thông tin còn thiếu.

Trong trường hợp, thông tin hiện nay của doanh nghiệp đã có sự thay đổi so với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại bản giấy của Giấy chứng nhận đầu tư nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, kể từ ngày 01/7/2015 doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho nội dung đăng ký doanh nghiệp đươc ghi lại Giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

(Tải File văn bản gốc)