fbpx

Ngành cần có vốn pháp định

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

MỘT SỐ NGÀNH CẦN VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

STT Ngành Mức vốn pháp định Văn bản pháp quy Hồ sơ chứng minh Ghi chú
1 Ngân hàng NHTM nhà nước 3000 tỷ VNĐ Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của. Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng. Giấy phép của Ngân hàng nhà nước
NHTM cổ phần 3000 tỷ VNĐ
NH liên doanh 3000 tỷ VNĐ
NH 100% vốn nước ngoài 3000 tỷ VNĐ
Chi nhánh NH nước ngoài 15 triệu USD
NH chính sách 5000 tỷ VNĐ
NH đầu tư 3000 tỷ VNĐ
NH phát triển 5000 tỷ VNĐ
NH hợp tác 3000 tỷ VNĐ
Quỹ tín dụng nhân dân TW 3000 tỷ VNĐ
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ VNĐ
Công ty tài chính 500 tỷ VNĐ
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ VNĐ
2 Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty tài chính 500 tỷ VNĐ
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ VNĐ
3 Kinh doanh BĐS 6 tỷ VNĐ Điều 3 NĐ153/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.  1. Hồ sơ thành lập mới: Biên bản góp vốn của các cổ đông/thành viên hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân; Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu số vốn được góp bằng tiền;
Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh
2. Hồ sơ thay đổi – bổ sung ngành – chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 6 tỷ trở lên: Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. Trường hợp vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp dưới 6 tỷ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của doanh nghiệp.
4 Dịch vụ đòi nợ 2 tỷ VNĐ Điều 13 NĐ104/2007/NĐ-CP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toả sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ;
Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền
5 Dịch vụ bảo vệ 2 tỷ VNĐ Điều 9, NĐ52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008, Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Biên bản góp vốn của các cổđông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;
Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
6 Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ VNĐ Điều 3, NĐ 126/2007 NĐ-CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.
7 Sản xuất phim 1 tỷ VNĐ Điều 11, NĐ54/2010 NĐ-CP. Ngày 21/02/2010, Quy định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12. Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng hương mại.Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp
8 Kinh doanh vận chuyển hàng không Vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 1-10 tàu bay: 500 tỷ VNĐ Khoản 1, Điều 8,NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.
Khai thác 11-30 tàu bay: 800 tỷ VNĐ
Khai thác >30 tàu bay: 1000 tỷ VNĐ
Vận chuyển hàng không nội địa Khai thác 1-10 tàu bay: 200 tỷ VNĐ
Khai thác 11-30 tàu bay: 400 tỷ VNĐ
Khai thác >30tàu bay: 500 tỷ VNĐ
9 Doanh nghiệp cảng hàng không Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế 100 tỷ VNĐ Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định Doanh nghiệp cảng hàng không
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa 30 tỷ VNĐ
10 Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không Kinh doanhtại cảng hàng không quốc tế 30 tỷ VNĐ Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa 10 tỷ VNĐ
11 Kinh doanh hàng không chung 50 tỷ VNĐ Khoản 2, Điều 8, NĐ 76/2007NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.
12 Dịch vụ kiểm toán 3 tỷ 5 tỷ (áp dụng kể từ ngày 1/1/2015) Điều 5, NĐ17/2012 NĐ-CP ngày13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. Áp dụng đối với công ty TNHH
13 Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ Điều 19, Nghịđịnh 25/2011/NĐ-CP, ngày06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 30 tỷ VNĐ
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 100 tỷVNĐ
Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 100 tỷ VNĐ
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 300 tỷ VNĐ
14 Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện 20 tỷ VNĐ Điều 20, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.
Không sửdụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo). 300 tỷ VNĐ
Có sử dụngbăng tần số vô tuyến điện 500 tỷ VNĐ
15 Thiết lập mạng viễnthông cố định vệ tinh và di động vệ tinh 30 tỷ VNĐ Điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011,Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý doanh nghiệp về vấn đề ngành cần vốn pháp định.

Công ty CHAN TIN CONSULTANT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty và các thủ tục sau thành lập cho doanh nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

thành lập doanh nghiệp