Menu
Categories

Quyết định số 174/2004/QĐ-UB Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15/17/2004 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa...

Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số...

Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực...

Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/8/1994 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch Khu vực Ngoại giao đoàn(Văn...

Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06/11/2006 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh...

Quyết định 200/2004/QĐ-UB Quyết định 200/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký...

Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường...

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu...

Quyết đinh 337/2007/QĐ-BKH Quyết đinh 337/2007/QĐ-BKH ngày 7/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam(Văn...

Quyết định 10/2007/QĐ-TTg Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Viêt Nam (Văn bản đính kèm)