Menu
Categories

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GÓP VỐN GÓP VỐN: là việc các thành viên/cổ đông chuyển tài sản của mình vào công ty, để trở thành chủ sở hữu hoặc các...

QUY ĐỊNH VỀ VỐN ĐIỀU LỆ Luật không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên CHANTIN Consultant khuyên các doanh nghiệp cần lưu...